14:21:09 - Perşembe Kasım 26 2015       ANA SAYFA KÜNYE
haber kayseri
 
Sarıoğlan Burunören Köyü
 
 
  • Sarıoğlan
  • Sarıoğlan
  • Sarıoğlan


Tarihi
 

Köy, Bucak Avşarlarının soyundan gelmektedir. Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgileri Burunoren. com, ve Igdeli.de sitesinden Av. Mahmut ERDEM ( Karpinarli)tarfindan alinim buraya kayit edildi.
 
A.Köyün adi:
 
Burunören adının kelime anlamını iyi anlamak için, önce bitişik olan iki kelimenin ayrı ayrı anlamlarına bakmak lazım. O zaman gerçek anlamı daha iyi anlaşılır. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan ve öztürkçe olan Burun ve Ören kelimelerinin ortak adıdır. Burun kelimesi herne kadar canlıların koku olma organı olarak bilinsede, burada kara parçalarının akarsu ve denizlere olan girintilerine verilen ad anlamındadır. Viran kelimesinin Türkçe anlamı ise, ören olmuş , yıkılmış ve harabe anlamındadır. Bu iki kelimenin ortak anlamı ise; Kızılırmak içine doğru uzayan kara parçası üzerinde kurulmuş ve ören kalmış bir köy anlamında- dır. Burunören’de yaşayan köy halkının dedeleri buraya gelip yerleştkleri zaman bugünkü köyün yeri için değil, bu adı ve benzet- meyi köyün yukarısında bulunan Acerkıraç mevkindeki eski harabe ve yıkıntı köy için söylemişler. Bugün kü köy ile bu eski yerleşim yeri arasında ise takriben sekiz yüz metre mesafe vardır. Yani oradan aşağıya Kızılırmağ’a yakın bir yere yerleşmişler. Önceki tarihlerde bu yerleşim yerinde yaşamış millet ve toplumların buralara ne isim verdiğini, bundan önceki adını bilmiyoruz. Eski kayıt ve arşivlerdede rastlanmadı. Tek bilinen Cumhuriyet öncesi Osmanlı devleti zamanındaki kayıtlarda Burunören köyü’- nün adının Burunveren ve Burunviran olarakta geçtiğidir.
 

Doğup büyüdüğümüz Burunören köyünün ören (viran) kaldığını hemen her yaşlı kadın ve erkekten dinleyerek büyüdük vede görüp şahit olduk. İlk olarak bir kaç hane olarak gelip yerleşen bu köy; aşama aşama önce mezra daha sonra, artan nüfusuyla bir zaman sonra köy olmuş.Fakat ülkede bitmek, tükenmek bilmeyen savaşlar nedeniyle zaman içerisinde genellikle erkek nüfus yok olup gitmiş. 97 harbi olarak bildiğimiz Osmanlı - Rus savaşı sonrasındaki onu takip eden yıllarda erkeklerin ; Yemen, Filistin, Fas, Trabulus Garp savaşlarında ve arkasından başlayan Kurtuluş savaşı nedeniyle seferberlikte hepsinin şehit olup, çephelerde kalmasından dolayı, gerçektende hepsinin ocağı “ Kör„ köyleride “ Ören„ olmuş. Bu yetmiyormuş gibi bir de bunların üzerine eklenen çaresi bulunamıyan bulaşıcı hastalıklardan ölen kadın ve çocuklardan dolayı köyün nüfusu hızla azalmıştır.
 

 

1 - GÖÇER ALİ SÜLALESİ :
 

 
Sülale büyüğünün Adı veya lakabı Burunören"de soyadları : Emirler - Mahmutlar sülalesi Doğan Kaye"in Uşagı : Musa Kağ- Irızan Kağ Ergül Albazoğlu Süleyman Yıldız ve Ekici"ler Mulla İsmail Kocaer
 
 

2 - HAMEDLER SÜLALESİ :
 

Sülale Büyüğünün Adı veya lakabı Burunören"deki Soyadları : Hamed Ali Çinkaya, Erdogan ve Yılmaz' lar Topal Hüseyin Karasungur İmir Mamo (Ümürgüllü giller) Demir Hüseyin (alibalı ) Algu ( Kamber"in Bekir giller.) Hamed Mehmed Ünal"lar Hasan ( Baboş Hasan) Göktaş - Taşkın Ali - ( Uzun Ali ) Yaşayan nesli yok. Eyüp ( Eyüp Hoca ) Koç - Şahin
 
3 - MAÇA OĞULLARI :
 

Sülale Büyügünün Adı veya lakabı : Burunören"de Soyadları : Küçük İsmail - ( Küçük İsmail' in Uşaği ) Ugur Urumlu Ali - Mayıllar Arıca Bektaş ( Bekimiş ) Kavak , Coşkun
 

 

KÖYE SONRADAN GELİP YERLEŞEN SÜLALELER :
 

Sülale Adları : Diğer tanım adları : Burunören"de Soyadları Topaloğulları Çorumlu ' lar Özdemir ve Serçe Hamdi oğullar Çerkez' in Uşağı Görgülü"ler Kethüda Oğulları Ağcalı ' lar Korkmaz , İnce, Şahin , Akça, Şimşek
 

B Geçmişi hakkında bilgileri
 

Burunören köyünün ilk temelini atan Hamed Uşağı yaşadıkları bölğelerde sürekli değişen beyliklerin nedeniyle sayılamayacak kadar, beylik ve devletlerin idaresi altında yaşamışlardır. O neden le olayı yerleşimden sonra ele almak daha yerinde olur. Osmanlı dönemi zamanlarında Burunören köyü Kayseri’ye yakın olmasına karşın idari bakımdan devamlı olarak Kayseri ’ye bağlı kalmamış. Malatya, Sivas eyaletleri ( sancağına- Livasına ) ve Kayseri baş şehirleri ile Osmanlı dilinde nai-b adı veri- len valiler arasında çeşitli tarihlerde el değiştirilerek idare edile gelmiştir. Uzun yıllar Ermeni’lerin yoğunlukla yaşadıkları ve başşehri Sivas’a bağlı Gemerek’teki (Eudagına) Ermeni beylerinin yönetimine bağlı olarak kalmış Burunören köyü.
 
1299 yılında Dulkadıroğullarının idaresine giren bölğe 1515 yılında bu beyliğin idaresine son verilmesi ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’dan sonrada Sivas’ın güneyinde Divriği, Şarkışla, Kangal, ve Gürün ile sınırları çizilen bölğe içerisinde Yeni -il kurulmuştur. Bu sınırlar içerisinde kalan bölğelerde Yeni - il kazası Türkmenleri, Dulkadirli ve Halep Türkmenlerine mensup olan cemaatlar yaşamaktaydılar. Bu Türkmenler aynı zamanda Üsküdar Türkmenleri olara kta tanınmaktaydı. ( F. Sümer , Oğuzlar, s.177 ) Halep Türkmenleri olarak bilinen Burunören köyünün ilk sakinleri yaşadıkları bölğenin coğrafi yapısına göre kendilerine idari bakımdan en yakın olan ve Aziziye diye bilinen bugün Sivas iline bağlı bulunan Şarkışla’ya bağ- lanmışlardır. Daha sonra yönetim sisteminde yapılanmaya gidilmesi üzerine verği denetimlerini artırmak istiyen yöne- tim tarafından (Hamid’ ya) Hamidiye olarak bilinen Kayseri’ye bağlı kazası Bünyan’ın idari sorumluluğu altına verilmiştir.
 
Bünyan’ın (Gergama) kaza olması köylüye devlet daireleri biraz yaklaşmış olsada, gidip gelecek vasıta olmadığı için 55 Km ye yakın bu yolu kağnılarla, atla eşeklerle gidip gelmeyi mecburi olmadıkları müttetce kimse gidip gelmemiş. O nedenle her doğan çocuk nüfus kayıtlarına o yıllarda en az 5- 10 yaş küçük yazdırılmış. Sanki o gün veya o hafta yeni doğmuş gibi. Bu durum zamanla çeşitli sorunlara yol açmıştır. Daha sonra 1 Nisan 1960 yılında Büyük Millet Meclisi Türkiye’ de yaşanan bu gibi sorunları gidermek için idari sistemlerde yaptığı bir değişiklikle Sarıoğlan’ı ilçe olarak belirlemiş ve köyümüz Burunören idari bakımdan buraya bağlanmıştır. Meclisin yerinde bu kararı köylüyü sevindirmiştir. Çünkü devlet dairelerinde işleri olan herkes istediği zaman 10 Km uzaklıktaki ilçeye istediği zaman rahatlıkla gidip gelebilmektedir.
 
Kültür
 
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgiler: Burunören köyü yörede beş alevi-türkmen köylerden bir dir. karözü köyü alevi olmasina nazaran, türk köyüdür am türkmen değildir.Bu beşköyler "Aşret" Köylerin olarak bilinir. Burunören köyünde bir çok halk ozanlari ve yazar var:
 

Coğrafya

 
Kayseri iline 70 km, Sarıoğlan ilçesine 10 km uzaklıktadır.
 

İklim
 

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
 

Nüfus
 

|Burunören köyü,1916 - 17 yılında en fazla nüfusu üzerinde taşımış ve başlıyan I. Dünya savaşı sonrası 1923 yılına kadar bu nüfusunun % 70 ini gerek savaşta şehit olup gelmemeleri üzerine, gerekse kıtlık ve başlıyan salğın hastalıklar nedeni ile kayıp etmiştir. Kimsesiz dul kadın ve çocuklardan başka kimsesi kalmayan Burunören köyü diğer köylerden gelip, evlenerek yerleşmeler ile tekrar bir canlılık kazanmıştır. ( Latifede olsa deyim yerindeyse ithal kocalar ve iç güveğiler vasıtası ile Burunören köyü yeniden imar olmuştur.) Savaş sonrası yapılan bu evlilikler sonrası, nüfus bakımından canlılık kazanan köy 1960 yılların ortasına kadar yine en kalabalık yıllarını yaşamıştır. Fakat daha sonra ekonomik nedenli göçlerden dolayı adına yakışır bir şekilde sessizliğine bürünmüştür. Bu nüfus azalmasını aynı yıllarda diğer çevre köylerdede olmuştur. Şimdi 1965 ve 1990 yıllarında Türkiye' de yapılan resmi nüfüs sayımlarına göre otuz beş yıl içindeki nüfus verilerini diğer köylerinkini- de beraberinde veriyorum.
 1955 1965 yılı Nüfus Sayımı 1970 Yili Sayimi 1985 yılı Nüfus Sayımı 1990 yılı nüfus sayımı 2000 yılı nüfus sayımı Nüfustaki azalma
Burunören 318 397 328 154 93 68 - 329 İğdeli 521 159 129 83 - 438 Kaleköy 314 299 251 116 96 123 - 176 Karpınar 446 197 132 84 - 362 Yerlikuyu 359 212 134 118 - 241 Karaözü 1722 1765 2. 598 + 876
 
yukarıdaki verilen nüfus sayımı neticelerindende anlaşılacağı üzere Burunören köyü nüfusunda son 35 yıl içerisinde göçler nedeni ile % 76,6 oranında azalma olmuştur. Diğer köylerdede neticeler hemen hemen aynıdır.
 
Burunören köyü Cumhuriyet dönemi öncesi, diğer yörelerde olduğu gibi Voyvodaların ve Kethüdaların aksine, adları “Kağ olarak geçen ve bugün Muhtar olarak bilinen kişiler tarafından idare edilerek gelmiştir. Çünkü köyün temelini oluşturan asıl kişiler ve köy halkı aynı sülâleden olması ve köyün küçük bir yerleşim yeri olması dolayısı ile her hareketlerinin kolayca yukarıya aksetmemesi için kendi kendilerini idare edip yönetmeyi daha uygun bulmuşlardır. Çünkü yukarıda sözü geçen voyvoda ve Kethüdalar devlet destekli ve onaylI olmasından dolayı, halk arasında pek ihtibar görmemekteydi. Köyde genellikle Emirler sülâlesinden Emir hocanın evlatları en fazla bu görevde bulunmuşlar. Bunlar; Musa Kağ , Zülfikar Kağ, Mustafa Kağ, Rızvan Kağdır. Diğer kabilelerden Mehmet Kağ, Hamza Kağ, Veli Kağda Osmanlı dönemi yıllarında köyde muhtarlık görevi yapanlardan bazılarıdır.

 
Ekonomi
 

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa, Kum ocagina dayalıdır. Köyün ekonomisi yurtiçi ve yurtdişindan çalişan Insanlardan (Emekliğlerden) oluşmakt dir.
 

Altyapı bilgileri

 
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


 

Bölgenizle ilgili yayınlatmak istediğiniz haber ve fotoğrafları gönderin yayınlayalım.

Bu sayfa toplam 4256 defa görüntülendi.

 
SPONSOR LİNKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÇOK OKUNANLAR
Kan Dolaşımını Hızlandıran Yiyecekl
Daxom’dan elektrikli şofben serisi
300 Yıllık Tesphih’e Büyük İlgi
Mazakaland Açılıyor
İdil Bayer ve Beyza Varol Bursa'dak
 

   
Toplam Sayfa Gösterimi : 23548728 Online Ziyaretçi : 31    
ihlas haber ajansı cihan haber ajansı